آخرین به روز رسانی : 94.02.05

دوره های فشرده تابستانی ماه

نام دورهARM – مقدماتی تا پیشرفته
مدت زمان دوره : 36 ساعت
مکاترونیک
مدت زمان دوره : 40 ساعت
FPGA – مقدماتی تا پیشرفته
مدت زمان دوره : 36 ساعت
Embedded Linux
مدت زمان دوره : 12 ساعت
زمان تشکیلپنج شنبه:
ساعت 12:30 – 9:30
چهارشنبه:
ساعت 12:30 – 09:30
یکشنبه:
ساعت 12:30 – 8:30
سه شنبه:
ساعت 12:30 – 8:30
شنبه:
ساعت 14:30 – 8:30
ساعت 14:00 – 08:00
تاریخ تشکیل96/5/496.5.196.5.7

شنبه 96.5.7
یک شنبه 96.5.8

تعداد جلسات121062
قیمت دوره فشرده995.000575.000995.000600.000

ویژگی دوره های فشرده


  • دوره های فشرده در دو جلسه برگزار می گردد.

  • جلسات در دو روز پشت سر هم می باشد.

  • مدت زمان هر جلسه 5 ساعت می باشد.

  • مباحث دوره توسط دانشجویان بر روی سخت افزار پیاده سازی می شود.

  • سرفصل دوره های فشرده همان سرفصل دوره های عمومی شرکت نوین تراشه می باشد.