آخرین به روز رسانی : 96.2.20

دوره های مرداد ماه

نام دورهFPGA – مقدماتیARM-مقدماتیEmbedded Linux
ARM-پیشرفته1مکاترونیک
زمان تشکیل14:30-17:3014:30-17:3017:00-20:00
17:00 – 14:3016:00-18:30
تاریخ تشکیلدو شنبه 1396.5.2یکشنبه 1396.5.1 سه شنبه 1396.5.3چهارشنبه 1396.5.4 پنجشنبه 1396.4.15
تعداد جلسات884810
قیمت دوره455.000450.000600.000495.000455.000

نام دورهARM-STM-
Cortex-M4-
مقدماتی
Altium Designer – ProtelARM -مقدماتیFPGA-پردازش تصویر
زمان تشکیل9:00-11:30
17:00-19:3014:30-17:309:00-12:30
تاریخ تشکیلسه شنبه 1396.5.3 یکشنبه 1396.5.8 شنبه

1396.5.7

1396.5.5
تعداد جلسات88810
قیمت دوره450.000445.000450.0001.500.000

دوره های شهریور ماه

نام دورهARM – پیشرفته 1ARM – مقدماتیEmbedded Linux
زمان تشکیل14:30 – 11:3014:30 – 11:3012:00 – 17:00
تاریخ تشکیلچهار شنبه
1396/6/1
یکشنبه
1396/6/5
سه شنبه
1396/6/7
تعداد جلسات884
قیمت دوره495.000450.000600.000

نام دورهARM-STM – مقدماتیمکاترونیک
زمان تشکیل19:30 – 17:00
12:30-16:30
تاریخ تشکیل شنبه
شروع دوره:
1396/6/4
پنج شنبه
شروع دوره:
1396/6/2
تعداد جلسات88
قیمت دوره450.000455.000