آخرین به روز رسانی : 96.9.30

دوره های زمستان

نام دوره:FPGA – مقدماتیARM-مقدماتیEmbedded Linux
AVR-مقدماتیطراحی برد
زمان تشکیل:9:00-13:0014:30-18:3017:00-20:00
17:00 – 14:3014:00-17:00
تاریخ شروع:
پایان دوره:
تعداد جلسات:
پنجشنبه 1396.11.12
جمعه 1396.12.11
10 جلسه 4 ساعته
شنبه 1396.11.14
دوشنبه 1396.12.07
8 جلسه 4 ساعته
چهار شنبه 1396.11.11
چهارشنبه1396.12.2
4 جلسه 3 ساعته
سه شنبه 1396.5.4
پنج شنبه 1396.5.4
10 جلسه 4 ساعته
سه شنبه 1396.10.12
سه شنبه 1396.12.8
8 جلسه 3 ساعته
ظرفیت باقی مانده:45362
ایام هفته:پنج شنبه و جمعه
شنبه و دوشنبهچها رشنبهسه شنبه و پنج شنبهسه شنبه