آخرین به روزرسانی: 94.01.26

سمینار های اردیبهشت ماه

نام سمینارآشنایی با ARM دو هسته ای
4357
معرفی قدرتمندترین برد های ARM
(Embedded System)
آشنایی با FPGA
زمان تشکیلساعت 14:00 – 12:30ساعت 11:00 – 10:00ساعت 14:00 – 13:00
تاریخ تشکیلتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
قیمت سمیناررایگانرایگانرایگان

سمینار های خرداد ماه

نام سمینارEmbedded Systemآشنایی با ARMآشنایی با FPGAرباتیک و بینایی ماشینآشنایی با قدرتمندترین بردهای ARM
زمان تشکیلساعت 18:00 – 17:00ساعت 13:00 – 12:00ساعت 14:00 – 13:00ساعت 11:00 – 10:00ساعت 12:00 – 11:00
تاریخ تشکیلتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
قیمت سمیناررایگانرایگانرایگانرایگانرایگان