در این صفحه برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت نوین تراشه البرز معرفی می شوند.